D10 DRIFT BATTLE OF POLAND

W roku 2014, obserwując dotychczasowe zawody i spotkania RC Drift w Polsce, postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować cykl zawodów dla polskich drifterów. Tak narodziła się wspólna idea którą nazwaliśmy D10 Drift Battle of Poland.

Siłą wielu osób w kolejnym 2015 roku zorganizowaliśmy zawody w różnych lokalizacjach. Począwszy od Częstochowy i znanego już wszystkim „rc driftway” poprzez Warszawę z klimatycznym „rc drift park”, Wrocław ze swoją „driftownią” a także polskie zagłębie naftowe – Płock z torem „drift rc” aż do Kielc gdzie od wielu lat gniazduje z bardzo bogatą historią „rc all star bash”. Tam zaplanowaliśmy finał zawodów.

Cykl z 2015 roku pokazał jak wiele potencjału drzemie w naszych RC  kierowcach. To było motorem do organizacji kolejnych cykli zawodów D10 Drift Battle of Poland. Wiedząc, że aby sprostać temu potencjałowi musimy przygotować coś wyjątkowego. Dlatego kolejny rok to czas przestoju w naszej oficjalnej działalności. Ale tylko dlatego aby w roku 2017 wystartować z nowym cyklem w nowych lokalizacjach i ze zmienionymi nawierzchniami torów. Pod potrzeby zawodów ale i także pod nowe trendy w RC Drifcie, zostały przygotowane tory wylewkowe. Całkowicie odeszliśmy od jazdy po „dywanie”. Tor w Warszawie „rc drift park” pod te potrzeby i wymagania zmienił nawet lokalizację. Zmiana ta okazała się być strzałem w dziesiątkę i w pełnym zachwycie jednogłośnie stwierdziliśmy, że I runda kolejnego cyklu tam właśnie się odbędzie. Było zacnie. Kolejne spotkania to gorący lipcowy Płock, Wrocławskie Psie Pole i finał w Częstochowie w sąsiedztwie pobliskiej koksowni. Sezon zakończyliśmy w październiku.

Obecnie w 2019 cyklu nie będzie. Przygotowaliśmy coś lepszego. Kilkudniowa impreza w klimacie modelarskim podczas targów HOBBY w Poznaniu na terenie MTP.

Chętnych zapraszamy już w piątek 15 listopada do pawilonu numer 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wraz z MTP przygotowaliśmy szereg atrakcji w tematyce modelarstwa. Sobota i niedziela to nie tylko czas ogólnopolskich mistrzostw w RC Drift RWD organizowanych przez D10 Drift Battle of Poland ale także targi Hobby. Targi Hobby to wyjątkowe i największe w skali kraju wydarzenie gromadzące producentów i dystrybutorów modeli, makiet, akcesoriów, materiałów oraz narzędzi modelarskich, kluby, modelarnie i wydawnictwa. Coś dla siebie znajdą tutaj fani gier towarzyskich, komiksów, a także hobby spod znaku nowoczesności, takich jak: virtual reality, drony, druk 3d i robotyka.

 

W imieniu D10 Drift Battle of Poland zapraszamy do odwiedzenia nas w dniach 15-17 listopada a także do uczestnictwa w naszych Ogólnopolskich Mistrzostwach w RC Drift RWD.

In 2014, observing the current RC Drift competitions and meetings in Poland, we decided to join forces and organize a series of competitions for Polish drifters. This is how the common idea that we called the D10 Drift Battle of Poland was born.

The strength of many people in the next 2015 we organized competitions in different locations. Starting from Częstochowa and already known to all „rc driftway” through Warsaw with the climatic „rc drift park”, Wrocław with its „driftownia” as well as the Polish oil basin – Płock with the „drift rc” track up to Kielce where it has been nesting with for many years rich history of „rc all star bash”. There we planned the final of the competition.

The 2015 cycle showed how much potential is hidden in our RC drivers. This was the driving force behind the organization of subsequent cycles of the D10 Drift Battle of Poland. Knowing that to meet this potential we must prepare something special. Therefore, the next year is a time of downtime in our official activities. But only because in 2017 to start with a new cycle in new locations and with changed track surfaces. For the needs of the competition but also for new trends in RC Drift, screed tracks have been prepared. We have completely abandoned the ride on the „dywan”. The „rc drift park” track in Warsaw even changed the location for these needs and requirements. This change turned out to be a bull’s-eye and in full admiration we unanimously stated that the first round of the next cycle will take place there. It was very great. The next meetings are hot July Płock, Wroclove Psie Pole (dog coś) and the final in Częstochowa. We finished the season in October.

Currently, there will be no cycle in 2019. We’ve prepared something better. A few days event in modeling climate during the HOBBY fair in Poznań at the MTP.

We would like to invite everyone on Friday, November 15 to pavilion number 5 at the Poznań International Fair. Together with MTP we have prepared a more attractions in the field of model making. Saturday and Sunday is not only the time of the national RC Drift RWD championships organized by the D10 Drift Battle of Poland but also the Hobby fair. Hobby Fair is a unique and largest event on the national scale gathering producers and distributors of models, mockups, accessories, materials and modeling tools, clubs, modeling and publishing houses. Something for everyone will find here fans of party games, comics, as well as modern hobby, such as: virtual reality, drones, 3d printing and robotics.

 

On behalf of the D10 Drift Battle of Poland, we invite you to visit us on November 15-17 and also to participate in our National Championships in RC Drift RWD.